The Prayer for the Swift Rebirth of Dungsay Jikme Tsewang Thinley Norbu Rinpoche, by Khenchen Lama Pelgyepa Dorje Rinpoche

Download the PDF at the link below:

Swift Rebirth Prayer for Dungsay Thinley Norbu Rinpoche by Khenchen Lama Pelgyepa Dorje Rinpoche

༄༅། ། གདུང་སྲས་འཇིགས་མེད་ཚེ་དབང་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུའི་ཡང་སྲིད་ མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས། །

The Prayer for the Swift Rebirth

of Dungsay Jikme Tsewang Thinley Norbu Rinpoche

by Khenchen Lama Pelgyepa Dorje Rinpoche


 

ཨེ་མ་ཧོ། །

EMAHO! – How Marvelous!

ཆོས་དབྱིངས་ཀ་དག་གཉུག་མའི་གཞལ་ཡས་ནས། །

CHHÖ-YING KA-DAK NYUK-MAY ZHEL-YAY NAY

Within the immeasurable mansion of the primordially pure, on-going basic space of phenomena,

ངེས་དོན་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱལ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

NGEY-DÖN LHÜN-DRUB GYEL-WA T’UK-JE-CHEN

Is the compassionate Victor, spontaneously present as the definitive meaning:

འཇིགས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་སྐུའི། །

JIK-DREL CHHÖ KYI GYEL-PO YE-SHEY KU’I

To the son of the Dharma King Jikdrel’s wisdom form,

གདུང་སྲས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུ་གསོལ་བ་འདེབས། །

DUNG-SAY T’RIN-LAY NOR-BU SÖL-WA DEB

Dungsay Thinley Norbu, I pray.

སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །

NANG-SRI NAM-DAK YING LAY MA YÖ KYANG

Although you do not waver from the space of the utter purity of appearance and existence,

ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། །

NGEY-PA NGA-DEN LONG-CHÖ DZOK-PAY KU

In order to dispel the darkness of the five degenerations, may your Sambhogakaya imbued with five-fold certainty

ཡང་སྲིད་རྩོད་བྲལ་ཟླ་གཞོན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

YANG-SRI TSÖ-DREL DA-ZHÖN TRÜL-PAY KU

And the youthful moon of your indisputable rebirth as a Nirmanakaya

སྙིགས་ལྔའི་མུན་ནག་བསལ་ཕྱིར་མྱུར་བྱོན་གསོལ། །

NYIK NGAY MÜN-NAK SEL CHHIR NYUR JÖN SÖL

Swiftly come, I pray.

རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་པདྨ་ཀ་ར་ཡི། །

GYEL KÜN CHI-ZUK PAY-MA-KA-RA YI

Victorious regent of the universal form of all Conquerors, Padmakara,

རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །

GYEL-WAY GYEL-TS’AB DAM-PA CHHÖ KYI JE

Lord of the sublime Dharma,

འཇིགས་མེད་ཚེ་དབང་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུ་ཉིད། །

JIK-MEY TS’E-WANG T’RIN-LAY NOR-BU NYI

Jikme Tsewang Thinley Norbu,

བདག་ཅག་ཞིང་གི་མགོན་དུ་མྱུར་བྱོན་གསོལ། །

DAK-CHAK ZHING GI GÖN DU NYUR JÖN SÖL

Swiftly come to guide us in our realm, I pray.

སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །

NGA-GYUR RIK-DZIN GYÜ-PAY JIN-LAB DANG

Through the blessings of the lineage of Early Translation School Vidyadharas,

དད་གུས་དམ་ཚིག་གཙང་མའི་བདེན་པ་དང་། །

DAY-GÜ DAM-TS’IK TSANG-MAY DEN-PA DANG

The truth of our pure faith, devotion, and sacred bonds,

རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་ནུས་མཐུ་ཡིས། །

TEN-DREL LU-WA-MEY-PAY NÜ-T’U YII

And the power and might of infallible interdependence,

ཀློང་ཆེན་བསྟན་པའི་བདག་པོ་མྱུར་བྱོན་གསོལ། །

LONG-CHHEN TEN-PAY DAK-PO NYUR JÖN SÖL

May the sovereign of Longchenpa’s teachings swiftly come, I pray.

མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་དམ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་དང་། །

KHEN LOB CHHÖ-GYEL DAM-PAY GYÜ-DZIN DANG

May the holder of the sublime lineage of the Abbot, Acharya, and Dharma King,

སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བ་ལ། །

NYING-T’IK NYING-PO’I TEN-PA KYONG-WA LA

The guardian of the essential teaching of the Nyingt’ik,

ལུང་རྟོགས་བཤད་སྒྲུབ་སྤེལ་བའི་གདུང་སྲས་ཀྱི། །

LUNG-TOK SHAY-DRUB-PEL-WAY DUNG-SAY KYI

The clan son who explains, practices, and spreads transmission and realization,

ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་རང་གཟུགས་མྱུར་བྱོན་གསོལ། །

YE-SHEY LA-MAY RANG-ZUK NYUR JÖN SÖL

The very embodiment of timeless awareness as the Guru, swiftly come, I pray!

ཞེས་པ་རབ་རྒྱན་ལྕགས་ཡོས་མགོ་ཟླའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་པ་བཅུ་ཡི་ཉིན་བདེ་བ་རྡོ་རྗེ་དང་ནམ་མཁའ་རིག་འཛིན་སོགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་གང་ཤར་དུ་སུ་ཁ་བཛྲའི་ཚོགས་གྲལ་ནས་གདུང་སྲས་དམ་པ་ལ་བཅོས་མིན་དད་གུས་ཅན་ཤྲཱི་ཨ་ནནྟ་བཛྲས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

And thus, in the year of Intense Adornment [the 17th year of the Rabjung Cycle], the Iron Rabbit Year, on the 10th day of the 11th month during the phase of the waxing moon, in response to the requests of Dewa Dorje, Namkha Rikdzin, during a ganachakra offering sponsored by Sukhavajra, one who has uncontrived faith and devotion to the sublime Dungsay, Shrī Ananda Vajra [Khenchen Lama Pelgyepa Dorje Rinpoche] composed this, writing down whatever came to mind. May it be of benefit!

Translated by Erick Tsiknopoulos.

samsara - the cycle of birth, life, death and rebirth

 

 

Advertisement
%d bloggers like this: