The Name Mantra and Supplication for His Holiness the 14th Dalai Lama

རྒྱལ་བའི་མཚན་སྔགས་དང་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ༎

The Name Mantra and Supplication for His Holiness the 14th Dalai Lama

Tibetan title: rgyal ba’i mtshan sngags dang gsol ‘debs bzhugs so

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos


 

༄༎ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

LA-MA DOR-JÉ-CH’ANG JÉ-TSÜN JAM-PEL NGAK-WANG LO-ZANG YÉ-SHEY TEN-DZIN GYA-TS’O PEL-ZANG-PO’I KU SUNG T’UK KYI NGÖ-DRUP TSÖL

Please bestow the spiritual attainments (siddhi) of the Awakened Body, Speech and Mind of the Guru, the Vajradhara, the Reverend Lord, Jampel Ngakwang Lozang Yéshey Tendzin Gyatso Pelzangpo (His Holiness the 14th Dalai Lama).

࿑ ཨཱོཾ་སྭ་སྟི། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ངག་ལ་དབང་འབྱོར་ཞིང་།།

ONG SWASTI: JAM-PEL DOR-JÉ NGAK LA WANG-JOR ZHING

OṂ SVASTI: Wielding mastery over the Vajra Speech of Mañjuśrī,

བློ་གྲོས་བུམ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་གཏམས།།

LO-DRÖ BUM-ZANG YÉ-SHEY DÜ-TSIY TAM

And holding an excellent vase of intellect filled with the ambrosial nectar of Deep Wisdom;

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་རོལ་མཚོ་མཛེས་པའི་རྒྱན།།

TEN-DZIN GYA-TS’O RÖL-TS’O DZEY-PA’Y GYEN

The ornament on the roiling seas of the Ocean of Teaching Upholders:

འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོར་གསོལ་བ་འདེབས།།

P’AK-CH’OK CH’AK-NA PAY-MOR SÖL-WA DEP

To the Supreme Noble One, He with Lotus in Hand, I supplicate.

[Note: Words in the above supplication prayer which describe the full name of His Holiness the 14th Dalai Lama, Jampel Ngakwang Lozang Yéshey Tendzin Gyatso (Pelzangpo), are marked in bold italics.]

[The Name Mantra of His Holiness the 14th Dalai Lama:]

ཨོཾ་ཨཱཿ གུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་བྷཊྚཱ་ར་ཀ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཝཱགིནྡྲ་སུ་མ་ཏི་ཛྙཱ་ན་ཤཱ་ས་ན་དྷ་ར་ས་མུ་དྲ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

OṂ ĀḤ GURU VAJRADHARA BHAṬṬĀRAKA MAÑJUŚRĪ VĀGINDRA SUMATI JÑĀNA ŚĀSANADHARA SAMUDRA ŚRĪBHADRA SARVA SIDDHI HŪṂ HŪṂ

[Tibetan pronunciation:

ONG ĀḤ GURU BADZRADHARA BHAṬṬĀRAKA MAÑDZUSHRĪ WĀGINDRA SUMATI DZÑĀNA SHĀSANADHARA SAMUDRA SHRĪBHADRA SARBA SIDDHI HŪNG HŪNG]

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ།།

TONG-NYIY NYING-JÉ ZUNG-DU-JUK-PA’Y LAM

One who provides ever greater clarification on the path of the Integral Unity of Emptiness and Compassion,

ཆེས་ཆེར་གསལ་མཛད་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་མགོན།།

CH’EY-CH’ER SEL-DZAY GANG-CHEN TEN-DRO’I GÖN

The Defender of the Doctrines and Living Beings of the Snowy Land;

ཕྱག་ན་པདྨོ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ།།

CH’AK-NA PAY-MO TEN-DZIN GYA-TS’O LA

To He with Lotus in Hand, Tendzin Gyatso:

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བཞེས་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག།

SÖL-WA DEP-SO ZHEY-DÖN LHÜN-DRUP SHOK

I supplicate! May His desired aims be spontaneously accomplished.

 

(Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, April 20th, 2019.)

56757520_181418776174059_2059056035221471232_n

Advertisement
%d bloggers like this: