Supplication for the Long Life of His Holiness the 14th Dalai Lama, by Sakya Trichen Gongma Rinpoché, Ngawang Künga Tekchen Pelbar (the 41st Sakya Trizin)

Supplication for the Long Life of His Holiness the 14th Dalai Lama

by Sakya Trichen Gongma Rinpoché, Ngawang Künga Tekchen Pelbar (the 41st Sakya Trizin, sa skya khri chen gong ma ngag dbang theg chen dpal ‘bar, 1945-)

༄༅། །༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

(rgyal ba rin po che’i zhabs brtan gsol ‘debs)

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos


༧རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་གཅིག་འདུས་པ། །

GYEL-WA KÜN GYI T’UK-JÉ CHIK-DÜ-PA

United embodiment of the compassion of all Victorious Ones,

དེང་འདིར་སྡོམ་བརྩོན་དམ་པའི་རྣམ་རོལ་གྱིས། །

DENG-DIR DOM-TSÖN DAM-PA’Y NAM-RÖL GYIY

Manifesting here and now as a Sublime One diligent in the vows;

འཇིག་རྟེན་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་འགོད་མཛད་པའི། །

JIK-TEN ZHI-DÉ’I PEL LA GÖ DZAY-PA’Y

Ensuring the establishment of the world in the splendor of peace and happiness:

ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་བདག་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

YONG-DZOK TEN-PA’Y DAK-POR ZHAP-TEN SÖL

I pray that the noble feet of the Sovereign of the Teachings, in their thorough completeness, remain firm.

(Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos.)

Advertisement
%d bloggers like this: