The Innermost Heart-Essence of the Noble Mayūri, the Queen of Knowledge Mantras

The Innermost Heart-Essence of the Noble Mayūri, the Queen of Knowledge Mantras

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ།

(‘phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya’i yang snying zhes bya ba)

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos


རྒྱུད། ན།

From the Na volume of the ‘Tantra’ (rgyud) section in the Kangyur (bka’ ‘gyur), the Tibetan Buddhist scriptural canon; Lhasa edition.


རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་མ་ཡཱུ་ར་བིདྱཱ་གརྦྷེ་ནཱ་མ།

In the Indian Language [Sanskrit]: Ārya Mayūri Vidyāgarbhe Nāma (ārya-mayūri- vidyāgarbhe-nāma)

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ།

In the Tibetan Language: P’akpa Rikngak kyi Gyelmo Mabja’y Yangnying Zheyjawa (‘phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya’i yang snying zhes bya ba)

[In the English Language: The Innermost Heart-Essence of the Noble Mayūri, the Queen of Knowledge Mantras (The Innermost Heart-Essence of the Noble Mayūri , the Queen of Knowledge Mantras)]


བཅོམ་ལྡན་འདས་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

HOMAGE TO THE BHAGAVATĪ, MAHĀMAYŪRI!

།སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

HOMAGE TO THE BUDDHA!

།ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

HOMAGE TO THE DHARMA!

།དགེ་འདུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

HOMAGE TO THE SAṄGHA!


།དགྲས་འཇིགས་པའམ། འཐབ་རྩོད་ཀྱིས་འཇིགས་པའམ། བགེགས་ཀྱིས་འཇིགས་པའམ། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བས་འཇིགས་བའམ། སྦྲུལ་གྱིས་འཇིགས་པའམ། གཅན་གཟན་གྱིས་འཇིགས་པའམ། དུག་གིས་འཇིགས་པའམ། མེས་འཇིགས་པའམ། ཆུས་འཇིགས་པའམ། རླུང་གིས་འཇིགས་པའམ། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་འདུག་ནའང་ཡིད་ལ་བྱའོ།

[The Buddha said:] “When one finds oneself among any dangers, whether danger from enemies, danger from disputes, danger from obstructive forces, danger from untimely death, danger from snakes, danger from wild animals, danger from poison, danger from fire, danger from water, or danger from wind, for all of them, one should keep this [Mantra] in mind.”

།རླུང་ལས་གྱུར་པའམ། མཁྲིས་པ་ལས་གྱུར་པའམ། བད་ཀན་ལས་གྱུར་པའམ། འདུས་པ་ལས་གྱུར་པའམ། གདོན་གྱིས་ཟིན་ཏམ། རིམས་ཀྱིས་བཏབ་པའམ། དུག་འཐུངས་སམ། ནད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་འདུག་ན་འདི་ཡིད་ལ་བྱའོ༑

When one finds oneself among any illnesses, whether arising from Vāta (wind, rlung), arising from Pitta (bile, mkhris pa), arising from Kapha (phlegm, bad kan), arising from Combined Illnesses (formed by a combination of Vāta, Pitta and/or Kapha, ‘dus pa), from possession by evil spirits, from affliction by contagions, or from drinking poison, for all of them, one should keep this [Mantra] in mind.

༑ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ། ཨིཊྚ་ཡ། ཨིནྡྲ་གོ་མི་སི་ཀཱ་ཡ། ཨཱ་ཤ་ནེ། པཱ་ཤ་ནེ། པཱ་པ་ནི་ཀུ་ལེ། ཀ་པི་ལ་མིཏྟེ། ཨི་ལི་ མི་ཏྟེ་སྭཱཧཱ།

NAMO BHAGAVATE/ IṬṬAYA/ INDRA GOMI SIKĀYA/ ĀŚANE/ PĀŚANE/ PĀPA NIKULE/ KAPILA MITTE/ ILI MITTE SVĀHĀ

Tibetan pronunciation:

NAMO BHAGABATE/ IṬṬAYA/ INDRA GOMI SIKĀYA/ ĀSHANE/ PĀSHANE/ PĀPA NIKULE/ KAPILA MITTE/ ILI MITTE SWOHĀ


གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞི་རྣམས་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

SANG-NGAK KYI ZHI-NAM DRUP-PAR GYUR CHIK

May the foundations of Secret Mantra be established!

།ནཱ་རཱ་ཡ་ཎི། པཱ་རཱ་ཡ་ཎི། ཧ་རི་ཏ། ཏཱ་ལི། ཀུནྟཱ་ལི། ཨི་ལི་མི་སྟི། ཀི་ལི་ཏི་ལི་མི་སྟི་སྭཱཧཱ།

NĀRĀYAI/ PĀRĀYAI/ HARITA/ TĀLI/ KUNTĀLI/ ILI MISTI/ KILI TILI MISTI SVĀHĀ

Tibetan pronunciation:

NĀRĀYAṆI/ PĀRĀYAṆI/ HARITA/ TĀLI/ KUNTĀLI/ ILI MISTI/ KILI TILI MISTI SWOHĀ


རིག་སྔགས་ཀྱི་གཞི་རྣམས་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

RIK-NGAK KYI ZHI-NAM DRUP-PAR GYUR CHIK

May the foundations of Knowledge Mantra1 be established!

།ཧ་ཧ། ཧི་ཧི། ཧུ་ཧུ། ཁ་རཱ། མ་རཱ། ཁཱ་ཧི། ཁཱ་ཧི། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།

HA HA/ HI HI/ HU HU/ KHARĀ/ MARĀ/ KHĀHI/ KHĀHI/ HŪṂ HŪṂ/ PHA PHASVĀHĀ

Tibetan pronunciation:

HA HA/ HI HI/ HU HU/ KHARĀ/ MARĀ/ KHĀHI/ KHAHI/ HŪNG HŪNG/ P’AYṬ P’AYṬ SWOHĀ


བདག་ལ་སྲུངས་ཤིག་སྲུངས་ཤིག

DAK LA S’UNG SHIK S’UNG SHIK

Protect me! Protect!

།ལོ་བརྒྱ་འཚོ་བར་གྱུར་ཅིག

LO GYA TS’O-WAR GYUR CHIK

May I come to live for a hundred years!

།སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བར་ཤོག་ཅིག

TÖN GYA T’ONG-WAR SHOK CHIK

May I come to behold a hundred autumns!


།ལན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བརྗོད་དེ། གཏོར་མ་རི་ཆེན་པོ་ལ་གཏང་བར་བྱའོ། །དེས་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་ཕྱིར་ཟློག་པར་འགྱུར་རོ།

Intone this twenty-one (21) times. Then one should cast away a sculptured cake offering (baliṁta, gtor ma) upon a large mountain. Thereby all [dangers and illnesses] will be pacified and expelled.”

།རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།། །།

THE HEART-ESSENCE OF MAYŪRI, TOGETHER WITH HER KNOWLEDGE [MANTRA], IS COMPLETE.


Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, September 6th, 2018. Completed on September 15th, 2018.

1 vidyā-mantra (rig sngags), a mantra related to a deity, usually female, which through recitation gives the reciter the ability to change or control phenomena and circumstances.

Advertisement
%d bloggers like this: