Mirror-like Deep Wisdom (ādarśa-jñāna): A Prayer of Praise to Ḍākinī Rigdzin Yangchen Lhamo, by Tsangpa Tulku Rigchok Rinpoché

Mirror-like Deep Wisdom (ādarśa-jñāna):

A Prayer of Praise to ākinī Rigdzin Yangchen Lhamo

(Daa kki rig ‘dzin dyangs can lha mor stod gsol me long ye shes)

by Tsangpa Tulku Rigchok Rinpoché

(gtsang pa sprul sku rig mchog rin po che)

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos


ཌཱཀྐི་རིག་འཛིན་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོའི་འཁྲུངས་སྐར་བསུ།།

With Birthday Greetings for Ḍākinī Rigdzin Yangchen Lhamo.

ན་མོ་ཌཀྐི་རཏྣ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་ཡེ།

NAMO ḌĀKKI RATNA ĀYUR-JÑĀNAYE.

[Homage to the Jewel (Ratna) Ḍākinī of Longevity and Deep Wisdom.]

ཕྱི་ལྟར་མ་བཅོས་སྒེག་ལྡན་མཛེས་མའི་ཚུལ།།

CH’I-TAR MA-CHÖ GEK-DEN DZEY-MA’Y TS’UL

Outwardly, you are one with the beautiful manner of unfabricated grace,

ནང་དུ་མ་བཅོས་ཤེས་རབ་འཕགས་མའི་ལྷ།།

NANG DU MA-CHÖ SHEY-RAP PA’K-MA’Y LHA

Inwardly, you are a Noble Goddess of unfabricated Discerning Insight,

གསང་བ་མ་བཅོས་རིག་འཛིན་ཌཀྐིའི་རྗེ།།

SANG-WA MA-CHÖ RIK-DZIN ḌĀKKI’I JÉ

Secretly, you are the Queen of the Ḍākinīs, an unfabricated Vidyādhara:

གསུམ་ལྡན་མཁའ་འགྲོ་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོར་འདུད།།

SUM-DEN KHAN-DRO YANG-CHEN LHA-MOR DÜ

To the Threefold Ḍākinī, Yangchen Lhamo, I deeply bow.

བྱམས་བརྩེའི་ཆུ་འཛིན་ཤར་རིའི་རྩེ་ནས་འཕྲོས།།

JAM-TSÉ’I CH’U-DZIN SHAR-RI’I TSÉ NAY T’RÖ

The swelling cloud of your gentle kindness streams forth from the peak of the eastern mountain,

འཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་འོད་སྣང་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ།།

T’RIN-LAY NANG-WA’Y Ö-NANG CH’OK-CHUR KHYAP

The bright light which illumines your Awakened Activity spreads throughout the ten directions,

ཕན་བདེའི་ནོར་བུའི་སྐལ་བཟང་མགུལ་དུ་བརྒྱན།།

P’EN-DÉ’I NOR-BU’I KEL-ZANG GUL DU GYEN

The excellent fortune of the jewel of benefit and happiness adorns your throat:

དོན་ལྡན་ཌཀྐི་འཕགས་མ་ལྷ་མོར་བསྟོད།།

DÖN-DEN DAKKI P’AK-MA LHA-MOR TÖ

To the Ḍākinī of great purpose, the Noble Lhamo, I render praise.

རིན་ཆེན་གསུམ་དང་ཡིད་དམ་བསྲུང་མས་མཐུས།།

RIN-CH’EN SUM DANG YIY-DAM S’UNG-MAY T’Ü

By the power of the Precious Triple Gem, Meditation Deities and Guardians,

རིག་འཛིན་ཌཀྐིའི་སྐུ་ཚེ་རབ་ཏུ་བསྲིངས།།

RIK-DZIN ḌĀKKI’I KU-TS’É RAP-TU S’ING

May the lifespan of the Vidyādhara Ḍākinī be vigorously extended,

དོན་གཉིས་ལྷུན་འགྲུབ་མཛད་འཕྲིན་ཡར་རྒྱས་ནས།།

DÖN-NYIY LHÜN-DRUP DZAY-T’RIN YAR-GYAY NAY

May her Two Aims be spontaneously accomplished, and her altruistic deeds ever increase;

མཐའ་ཡས་འགྲོ་ཕན་རིག་འཛིན་བྱེད་པོར་ཤོག།

T’A-YAY DRO P’EN RIK-DZIN JEY-POR SHOK

And thereby, may she serve as a Vidyādhara who benefits limitless living beings.

ཅེས་པ་འདི་ཡང་རབ་གནས་ས་ཁྱིའི་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་སུམ་འཛོམས་ལ་བདག་ལ་ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲིན་ཕྲན་རྒྱུད་ཤར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་འམ་རིག་འཛིན་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་ཁེལ་ནས་བཀྲ་ཤིས་རྟེན་འབྲེལ་དུ་མས་ལེགས་འགྲིག་བྱུང་ནས་གཙང་བ་གྲུབ་ཐོབ་རིན་པོ་ཆེའི་གདུང་ཟོལ་ཙམ་འཛིན་པ་གཙང་སྨྱོན་རྒྱ་བོའི་ཤར་མར་རིག་ཀློང་ལས་བགྱིས་པ་དོན་ཡོད་པར་གྱུར་ཅིག་གུ།། །།

And thus so it was that on the Saga Dawa (sa ga zla ba) celebration, wherein three great commemorations [of the Buddha’s life] are gathered together, in the Earth Year (sa khyi) of the sixty-year Tibetan astrological cycle (rab gnas), when the Guru with whom I am connected through the karma of [previous] lifetimes, Rinpoché (the precious one), sent me a short online message regarding the birthday of the Ḍākinī, or Rigdzin Yangchen Lhamo, comprised of eloquent compositions of numerous good wishes for the auspicious occasion, the one who only hypocritically maintains the legacy of Tsangpa Druptop Rinpoché (gtsang ba grub thob rin po che), the crazy bearded man from Tsang, composed this extemporaneously from within the expanse of Intrinsic Awareness: May it be of significance.


(Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, August 26th-27th, 2018).

Advertisement
%d bloggers like this: