The Prajñā-pāramitā Sūtra of Vajrapāṇi

The Prajñā-pāramitā Sūtra of Vajrapāṇi

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་མདོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ།

(‘phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa lag na rdo rje’i mdo theg pa chen po)

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos


 

སྣ་ཚོགས། ཀ།

From the Ka volume of the ‘Various’ (na tshogs) section in the Kangyur (bka’ ‘gyur), the Tibetan Buddhist scriptural canon; Lhasa edition.

།།རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་ཛྙཱ་པ་ར་མི་ཏཱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།

In the Indian Language [Sanskrit]: Ārya Prajñā-pāramitā Vajrapāṇi Mahāyāna Sūtra (ārya-prajñā-pāramitā-vajrapāṇi-mahāyāna-sūtra)

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་མདོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ༑

In the Tibetan Language: P’akpa Sheyrap kyi P’aröltuch’inpa Lakna-dorjé‘i Do T’ekpach’enpo (‘phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa lag na rdo rje’i mdo theg pa chen po)

[In the English Language: The Mahāyāna Discourse to Vajrapāṇi on the Noble Transcendental Practice of Discerning Insight (The Noble Prajñā-pāramitā Mahāyāna Sūtra of Vajrapāṇi)]

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

HOMAGE TO ALL BUDDHAS AND BODHISATTVAS.

།འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ན་བཞུགས་ཏེ། དེའི་ཚེ་འཁོར་དེར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་འདུག་པ་སྟན་ལས་ལངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བསླབ་པར་བགྱི།

Thus have I heard, at one time: The Bhagavān [the Buddha] was staying at Rājagṛha; and at that time, in that retinue sat the Bodhisattva Vajrapāṇi, who got up from his seat, and addressed the Bhagavān in the following words: “Bhagavān, how does a Bodhisattva train in the Transcendental Practice of Discerning Insight (prajñā-pāramitā)?”

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ལག་ན་རྡོ་རྗེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་འདི་ལྟར་བསླབ་པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ།

The Bhagavān granted teaching in the following words: “Vajrapāṇi, a Bodhisattva trains in the Transcendental Practice of Discerning Insight in this manner, that is to say: Because all phenomena are unborn, they train in the Transcendental Practice of Discerning Insight.”

།གཞན་ཡང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མ་མཆིས་པ་དང༑ མཚན་མ་མ་མཆིས་པ་དང༌། དངོས་པོ་དང་བྲལ་བ་དང༌། མི་དམིགས་པས་ན། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །ནང་སྟོང་པ་ཉིད་ནས་དངོས་པོ་མེད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ།

Furthermore, since all phenomena, such as form, are not inherently existent, without substantial entity, free from characteristics, and unreifiable [or non-objectifiable], one must train in the Transcendental Practice of Discerning Insight. Due to the fact that they are Internal Emptiness, on up to [and including] Non-Substantial Emptiness, one must train in the Transcendental Practice of Discerning Insight.”

།ལག་ན་རྡོ་རྗེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཡིན་ནོ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྟེ། རིག་པ་ཆེན་པོའི་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་ནི། འདི་དག་གོ།

Vajrapāṇi, this is the Transcendental Practice of Discerning Insight (prajñā-pāramitā). It is the mother of all Buddhas throughout the three times; and the words of the Great Knowledge Mantra are these:

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི། མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

TADYATHĀ/ OṂ MUNI MUNI/ MAHĀMUNAYE SVĀHĀ

[Tibetan pronunciation:

TAY-YATHĀ/ ONG MUNI MUNI/ MAHĀMUNAYE SWĀHĀ(SWŌHA)]

།སུ་ཞིག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་འཛིན་པར་བྱེད་ན། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་གཟུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །མི་ཁོམ་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པར་འགྱུར་རོ། །བསོད་ནམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཚད་མེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང་དུས་རྟག་ཏུ་འགྲོགས་པར་འགྱུར་རོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ།

Whosoever acts to uphold this Transcendental Practice of Discerning Insight shall come to uphold all Dharmas of the Buddhas throughout the three times. They will come to recollect their past lives, will be rid of all lack of freedom, will attain a limitless fruition of good karmic potential, will always and ever be associated with the Buddha Bhagavāns; and they will be endowed with the Mind of Awakening (bodhicitta).”

།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང༌། ལྷ་དང༌། མི་དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་དང༌། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རང་སྟེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ།

After the Bhagavān bestowed teaching in those words, the Bodhisattva Vajrapāṇi, and the whole world with its gods, men, demigods and gandharvas, rejoiced; they deeply praised what had been spoken by the Bhagavān.

།འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་མདོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྫོགས་སོ།།

THE NOBLE PRAJÑĀ-PĀRAMITĀ MAHĀYĀNA SŪTRA OF VAJRAPĀṆI IS COMPLETE.

(Translated from the Tibetan by Erick Tsikopoulos, August 15th-21st, 2018.)

Advertisement
%d bloggers like this: