Long Life Prayer for Ḍākinī Rigdzin Yangchen Lhamo, by Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé Rinpoché

མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་འཛིན་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོའི་ཞབས་བརྟན།

Long Life Prayer for Ḍākinī Rigdzin Yangchen Lhamo

(mkha’ ‘gro ma rig ‘dzin dbyangs can lha mo’i zhabs brtan)

by Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé Rinpoché

(mkhan chen bla ma dpal dgyes pa rdo rje rin po che)

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos


 

ཨེ་མ་ཧོ།།

É-MA-HO

How wondrous.

ཆོས་སྐུའི་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་དཔལ།།

CH’Ö-KU’I KHAN-DRO KÜN-TU-ZANG-MO’I PEL

The Ḍākinī of the Dharmakāya, the glorious Samantabhadrī,

ལོངས་སྐུའི་མཁའ་འགྲོ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར།།

LONG-KU’I KHAN-DRO JÉ-TSÜN DRÖL-MA KAR

The Ḍākinī of the Sambhogakāya, the Reverend Lady White Tārā,

སྤྲུལ་སྐུའི་མཁའ་འགྲོ་མནྡ་ར་ཝ་མཆོག།

TRUL-KU’I KHAN-DRO MANDA-RA-WA CH’OK

The Ḍākinī of the Nirmāṇakāya, the supreme Mandāravā,

ཡང་སྤྲུལ་མཁའ་འགྲོ་འཇིགས་མེད་ཆོས་སྒྲོན་དང་།།

YANG-TRUL KHAN-DRO JIK-MEY CH’Ö-DRÖN DANG

The reincarnated Ḍākinī, Jigmey Chödrön,

མཁའ་འགྲོ་རིག་འཛིན་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཉིད།།

KHAN-DRO RIK-DZIN YANG-CHEN LHA-MO NYIY

And the Ḍākinī Rigdzin Yangchen Lhamo herself:

སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག།

KU-TS’É TEN CHING ZHEY-DÖN LHÜN-DRUP SHOK

May her longevity be stable; and may her aspired aims be spontaneously accomplished.

ཅེས་པ་རབ་གནས་མེ་བྱའི་ཟླ་༨ཚེས་༡༦དགེ་བར་དད་གུས་དམ་གཙང་གིས་ཤྲཱིཿཨེ་མ་ཧོས་སྨོན་པར་དགེའོ།།

And thus, so it was that on the positive date of the 16th day of the 8th month of the Fire Bird Year in the sixty year Tibetan astrological cycle (rab gnas), this aspiration was made with faithful devotion and pure commitment by Śrī Émaho: Virtue!

།། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧་ཟླ་༡༠་ཚེས་༦་ལ།།

[Written] on the 6th day of the 10th month of the foreign year 2017 (October 6th, 2017).

(Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, in the village of Rakkar, near Dharamsala, India, on October 11-15th, 2017, at the request of Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé Rinpoché).

Advertisement
%d bloggers like this: