Clearing Away the Darkness of Delusion: A Mañjushrī Sadhana by Khaydrub Raga Asya [Karma Chakme] Conferred on Pema Thrinlay

མཁས་གྲུབ་ར་ག་ཨསྻས་མཛས་པའི་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྨོངས་པ་མུན་སེལ་བླ་མ་པདྨ་འཕྲིན་ལས་ལ་སྩལ་བ་བཞུགས་སོ།

Clearing Away the Darkness of Delusion A Mañjushrī Sadhana by Khaydrub Raga Asya [Karma Chakme] Conferred on Pema Thrinlay


 

[Refuge and Bodhichitta:]

ན་མོ།

NAMO

Homage!

དཀོན་མཆོག་གསུམ་འདུས་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ལ།

KÖN-CHHOK SUM DÜ LA-MA JAM-PEL LA

In Guru Mañjushrī , embodiment of the Three Jewels,

དུས་རྣམས་རྟག་ཏུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི།

DÜ NAM TAK TU DAK NI KYAB SU CHHI

I constantly go for refuge at all times.

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་བསྒྲུབ།

DRO-WAY DÖN DU CHOM-DEN JAM-PEL DRUB

I shall practice the Conqueror Mañjushrī for the benefit of beings.

[The Practice:]

སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་ཟླ་བ་དང།

TONG-PAY NGANG LAY PAY-MA DA-WA DANG

Out of the space of emptiness, upon a lotus, a moon,

སེངྒེ་སྔོན་པོའི་སྟེང་དུ་དྷཱིཿ་ཡིག་ལས།

SENG-GE NGÖN-PO’I TENG DU DHĪH YIK LAY

And a blue lion, there is the syllable DHĪH,

འོད་འཕྲོས་དོན་གཉིས་བྱས་ནས་ཚུར་འདུས་པས།

Ö’ THRÖ DÖN NYI JAY NAY TSHÜR DÜ PAY

From which light streams forth to realize the twofold benefit, and gathering back,

རང་ཉིད་འཇམ་དབྱངས་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་པ།

RANG-NYI’ JAM-YANG MAR-PO ZHEL CHIK-PA

I, myself, am red Mañjushrī, with one face,

རལ་གྲི་པུསྟི་འཛིན་ཅིང་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས།

REL-DRI PU-TI DZIN CHING KYIL-TRUNG ZHUK

Holding a volume of texts and a sword and sitting in cross-legged position.

ཐུགས་ཀར་བྷྲཱུཾ་ལས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་དམར།

THUK-KAR BHRŪM LAY KHOR-LO TSIB ZHI MAR

From BHRŪM in the heart-center comes a red four–spoked wheel,

དེ་སྟེང་རལ་གྲི་སོར་བཞི་སྔགས་ཀྱིས་སྐོར།

DE TENG REL-DRI SOR ZHI NGAK KYII KOR

Upon which there is a four-fingered blade, surrounded by the mantra.

མདུན་དུཧྲཱིཿ་ལས་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་སྔོ།

DÜN DU HRĪH LAY YANG -CHEN LHA-MO NGO

In front of him, from HRĪH, arises the blue Goddess Sarasvati,

བཞེངས་སྟབས་རལ་གྲི་པུསྟི་ཕྱག་ན་འཛིན།

ZHENG-TAB REL-DRI PU-TI CHHAK NA DZIN

In standing position and holding a sword and scripture in her hands.

གཉིས་ཀ་དར་དང་རིན་ཆེན་དུ་མས་བརྒྱན།

NYI-KA DAR DANG RIN-CHHEN DU-MAY GYEN

They are both adorned by myriad silks and jewels.

ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀར་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང།

YUM GYI THUG-KAR PAY-MA DAB ZHI’I TENG

At the heart-center of the Mother, upon a four–petaled lotus,

རལ་གྲི་ཧྲཱིཿས་མཚན་སྔགས་ཀྱིས་སྐོར་བའོ།

REL-DRI HRĪH’S TSHEN NGAK KYII KOR-WA’O

There is a sword marked with the syllable HRĪH, around which the mantra revolves.

རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་རང་ལ་ཐིམ།

RANG DRAY YE-SHEY CHEN-DRANG RANG LA THIM

The wisdom being resembling myself is invited, and merges with  me.

ཐུགས་ལས་འོད་འཕྲོས་སང་རྒྱས་བྱང་སེམས་དང་།

THUK LAY Ö’ THRO SANG-GYAY JANG-SEM DANG

Light stream from my heart-center, and all the sublime insight

པཎྜི་ཏ་ཡི་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་དང་།

PAN-DI-TA YI SHEY-RAB THAM-CHAY’ DANG

Of the buddhas, bodhisattvas, and panditas,

ཉན་རང་སོ་སྐྱེའི་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་ནི།

NYEN-RANG SO-KYE’I SHEY-RAB THAM-CHAY NI

And the sublime insight of the shravakas, pratyekabuddhas, and ordinary beings

འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་སྤྱི་བོར་ཐིམ།

Ö’ KYI NAM-PAR DÜ NAY CHI-WOR THIM

Gathers together in the form of light, and is absorbed into my crown.

སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་པོ་ཡི།

DE-NÖ’ SUM DANG GYÜ’-DE ZHI-PO YI

The Dharma of the Three Baskets and the Four Classes of Tantra

ཆོས་རྣམས་བསྡུས་ནས་རང་གི་མགྲིན་པར་ཐིམ།

CHHÖ NAM DÜ NAY RANG GI DRIN-PAR THIM

Is gathered together, and dissolves into my throat.

ཉི་ཟླ་ནོར་བུ་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་བཅུད།

NYI DA NOR-BU JUNG-WA ZHI YI CHÜ

The vital essence of the sun, the moon, all precious substances, and the four elements

བསྡུས་ནས་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་གྱུར།

DÜ NAY RANG GI NYING-GAR THIM-PAR GYUR

Is gathered together, and absorbs into my heart-center.

ཨོཾ་ཧྲཱིཿདྷཱིཿམ་མེ་དི་པཾ་མཉྗུ་ཤྲཱི་མུཾ་ཧྲཱིཿཔྲཛྙ་ཝརྡྷ་ནི་ཧྲཱིཿདྷཱིཿ་སྭཱ་ཧཱ།

OM HRĪH DHĪH MAME DIPAM MAÑJUSHRĪ MUM HRĪH PRAJÑAVARDHANI HRĪH DHĪH SVĀHĀ

 

རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་ནི།

RANG LAY TRUL-PAY CHHÖ’-PAY LHA-MO NI

Offering goddesses emanate from me

གནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲུལ་ཏེ་ལྷ་ལ་མཆོད།

NAM-KHA GANG-WAR TRUL TE LHA LA CHHÖ’

Filling the sky with their emanated forms and making offerings.

ཉེར་སྤྱོད་བདུན་དང་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ།

NYER-CHÖ’ DÜN DANG DÖ’-PAY YÖN-TEN NGA

The seven enjoyments and five sense objects,

རྒྱལ་སྲིད་བདུན་དང་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད།

GYEL-SRI’ DUN DANG TRA-SHI DZAY-TAK GYAY’

The seven emblems of sovereignty and eight symbols of auspiciousness,

རི་རབ་གླིང་བཞི་ལྷ་མིའི་ལོང་སྤྱོད་ཀུན།

RI-RAB LING ZHI LHA MI’I LONG-CHÖ’ KÜN

Mount Sumeru and the four continents, and all the resources of gods and humans:

བློ་ཡིས་བླངས་ཏེ་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་མཆོད།

LO YII LANG TE JAM-PEL YAB-YUM CHHÖ’

Taking hold of them with my mind, I offer them to Mother-Father Mañjushrī.

བདག་ལ་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ནི།

DAK LA KA DANG TEN-CHÖ THAM-CHAY NI

Please quickly bestow upon me perfect insight of unhindered knowledge

ཐོགས་མེད་མཁྱེན་པའི་ཤེས་རབ་མྱུར་དུ་གསོལ།

THOK-MEY KHYEN-PAY SHEY-RAB NYUR DU SOL

Of all scriptures and commentaries!

[The Homages:]

སེངྒེ་པདྨའི་གདན་སྟེང་དུ།

SENG-GE PAY-MAY DEN TENG DU

On a throne of a lion and lotus

རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས།

GYEL-WAY SRAY-PO JAM-PAY-YANG

Is Mañjushrī, son of the Conqueror,

གདོག་དམར་རལ་གྲི་པུསྟི་འཛིན།

DOK MAR REL-TRI PU-TI DZIN

Red in color and holding a sword and volume of scriptures:

སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ལ་ཕྱག་འཚལ།

MRA-WAY SENG-GE LA CHHAK TSAL

To the Lion of Speech, I bow down.

ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ།

CHU-KYEY NYI DAY DEN TENG DU

On a throne of an aquatic plant, sun, and moon

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པའི་ཡུམ།

SANG-GYAY THAM-CHAY KYEY-PAY YUM

Is the mother who gives birth to all buddhas,

གདོག་སྔོན་པུསྟི་རལ་གྲི་འཛིན།

DOK NGÖN PU-TI REL-DRI DZIN

Blue in color and holding a sword and volume of scriptures:

དབྱངས་ཅན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

YANG-CHEN-MA LA CHHAK TSAL LO

To Sarasvatī, I bow down.

[The Benefits of the Practice:]

The above [practice] should be recited continuously,

Along with a few hundred recitations of the mantra:

The continuous practice of this commitment is crucial.

According to the tantras and shastras, the benefits of this are that

With twenty–one or a hundred malas of the mantra

Unfailing memory will be attained,

With a thousand, expertise in all languages,

With ten thousand,

A thousand shlokas will be retained each day.

One will have unobstructed knowledge of all verbal expression,

Be able to compose treatises on scripture and commentaries,

Clairvoyance will shine forth,

And in the future one will attain lordship of the Levels.

If there is a karmic propensity,

He will be accomplished in a single day.

Middling practitioners will realize within two days.

Practicing for three days,

Even those with no karmic propensity will attain accomplishment.

If you dream of the sun and moon shining, gathering flowers,

Plowing fields, drinking ink,

Delight, writing letters,

Or finding weapons and scriptures,

Then have no doubt that sublime insight has increased.

Those words were the speech

Of the Indian pandita Kamalashila.

An old man from India

Ninety–nine years of age,

Who did not even understand letters,

Met the Mañjushrī of accomplishment in just one day.

Even his body became that of a youth of about eight years old,

And he understood the five sciences without obstruction,

Becoming a learned pandita.

The Sole Father Phadampa [Phadampa Sangye] requested [this transmission] from him,

And that lineage came by stages to Karmapa Wangchuk Dorje;

The empowerment is in Knowing One Liberates All [Chikshey Kündröl].

Of all the sadhanas of Mañjushrī,

None is as easy to accomplish as this.

The yogic applications of this, the pill of sublime insight,

I accomplished in previous times.

For the most part, whoever eats it will become learned.

And thus, this has now become the special practice

Of my heart–son, Pema Thrinlay.

Accumulate as much recitation of this mantra as possible!

You will automatically become a scholar.

May the one known as Gemo Lama,

One capable of holding the teachings and benefit beings,

Become extremely learned.

 

དགེ་འདིས་ཚེ་རབ་ཐམས་ཅད་དུ།

GE- DII TSHE-RAB THAM-CHAY’ DU

By this virtue, in all lifetimes

མི་བརྗེད་དྲན་པའི་གཟུངས་ཐོབ་ནས།

MI-JEY’-DREN-PAY ZUNG THOB NAY

Accomplishing unfailing memory,

འཆད་རྩོད་བརྩོམ་ལ་ཟླ་མེད་པའི།

CHAY TSÖ’ TSOM LA DA-MED-PAY

May I become the Lion of Speech himself,

སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཉིད་གྱུར་ཅིག།

MA-WAY SENG-GE NYID GYUR CHIK

Unmatched in exposition, debate, and composition.

སརྦ་མངྒ་ལཾ།

SARVA MANGALAM.

Translated by Erick Tsiknopoulos and Mike Dickman.

Manjushri, the Bodhisattva of Transcendent Wisdom

Advertisement
%d bloggers like this: