The Essence of Ganapati, the Lord of Gatherings

ཚོགས་བདག་གི་སྙིང་པོ།

ཏདྱ་ཐཱ། ན་མཿསྟུ་ཏེ་མ་ཧཱ་ག་ན་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་གཿགཿགཿགཿགཿགཿགཿགཿཨོཾ་ག་ན་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་

ཧཱ། ཨོཾ་ག་ནཱ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ག་ནེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ག་ན་པ་ཏི་པཱུ་ཛི་ཏཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་མ་ཏ་མ་ཏ་ད་ར་ད་

ར་བི་ད་ར་བི་ད་ར་ཧ་ན་ཧ་ན་གྲིཧྞ་གྲིཧྞ་དྷཱ་བ་དྷཱ་བ་བྷཉྫ་བྷཉྫ་སྟམྦྷ་སྟམྦྷ་ཛམྦྷ་ཛམྦྷ་མོ་ཧ་མོ་ཧ་དེ་ཧི་དེ་ཧི་དཱ་པ་ཡ་དཱ་པ་ཡ་

དྷཱ་ན་དྷཱ་ནྱ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་སྨ་ར་ན་མཿསྟུ་ཏེ་མ་ཧཱ་རུ་དྲ་བ་ཙ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཏུ་རུ་ཏུ་

རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་རུ་མུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། པཱ་པ་ཤཱནྟི་བ་སུ་པུཥུྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨང་བྷུ་ཏ་བི་དུ་ཀྴུ་བྷི་ཏ་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་བི་དཱ་རཿས་མ་

གཙྪ་ཏེ་མ་ཧཱ བྷ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལ་མ་ཧཱ་བ་ཀྲ་མ་ཧཱ་ཧ་སྟི་མ་ཧཱ་ར་ཀྵི་ནི་ཡ་པྲ་ཙི་ཏ་ཡཱ་མི་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་མུ་

རུ་མུ་རུ། ཨོཾ་གཿགཿགཿགཿགཿགཿགཿགཿཨོཾ་ན་མོ་ན་མཿ་སྭཱ་ཧཱ།

 The Essence of Ganapati, the Lord of Gatherings


 

TADYATHĀ/ NAMAH STUTE MAHĀGANAPATAYE SVĀHĀ/ OM GAH GAH GAH GAH GAH GAH GAH GAH OM GANAPATAYE SVĀHĀ/ OM GANĀDHIPATAYE SVĀHĀ/ OM GANESHVĀRAYA SVĀHĀ/ OM GANAPATI PŪJITĀYA SVĀHĀ/ OM KATA KATA MATA MATA DARA DARA BIDARA BIDARA HANA HANA GRIHNA GRIHNA DHĀBA DHĀBA BHAÑJA BHAÑJA STAMBHA STAMBHA JAMBHA JAMBHA MOHA MOHA DEHI DEHI DĀPAYA DĀPAYA DHĀNA DHĀNYA SIDDHI ME PRAYACCHA SAMAYA MANUSMARANA NAMAH STUTE MAHĀRUDRA BACHANĀYA SVĀHĀ/ OM KURU KURU SVĀHĀ/ OM TURU TURU SVĀHĀ/ OM MURU MURU SVĀHĀ/ PĀPA SHĀNTI BASU PUSHTIM KURU SVĀHĀ/ OM ANG BHUTA BIDUKSHU BHITA CHITTA MAHĀBIDĀRAH SAMA GACCHATE MAHĀBHAYA MAHĀBALA MAHĀBAKRA MAHĀHASTI MAHĀRAKSHINIYA PRACHITAYĀMI SVĀHĀ/ OM KURU KURU CHURU CHURU MURU MURU/ OM GAH GAH GAH GAH GAH GAH GAH GAH OM NAMO NAMAH SVĀHĀ

From the Sherig Parkhang Zungdu.

Translated by Erick Tsiknopoulos (Sherab Zangpo).

Advertisement
%d bloggers like this: