The Heart-Essence Mantra of Amitayus

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་སྔགས།

The Heart-Essence Mantra of Amitayus


ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུཾ་ཨ། ཨོཾ་པུ་ཎྱེ་པུ་ཎྱེ་མ་ཧཱ་པུ་ཎྱེ། ཨ་པ་ར་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུར་པུ་ཎྱེ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷ་རོ་པ་ཙི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་

བ་ཏེ་ཨ་པ་ར་མི་ཏཱ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་སུ་བི་ནིཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛཱ་ཡ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀ་སཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུ་ཎྱེ་

པུ་ཎྱེ་མ་ཧཱ་པུ་ཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུ་ཎྱེ་ཨ་པ་རི་མིཏ་ཏ་པུ་ཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ སརྦྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨྨ་ཏེ་ག་

ག་ན་ས་མུད་ག་ཏེ་སྭ་བྷ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་བཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

OM VAJRA ĀYUSHE HŪNG AH/OM PUNYE PUNYE MAHĀPUNYE/ APARAMITA ĀYUR PUNYE JÑĀNA SAMBHARO PACHITE SVĀHĀ/ OM NAMO BHAGAVATE APARAMITĀ ĀYUR JÑĀNA SUBINISHCHITA TEJO RĀJĀYA TATHĀGATĀYA/ ARHATE SAMYAKSAMBUDDHĀYA/ TADYATHĀ/ OM PUNYE PUNYE MAHĀPUNYE APARIMITA PUNYE APARIMITA PUNYA JÑĀNA SAMBHARO PACHITE/ OM SARVA SAMSKĀRA PARISHUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHĀVA VISHUDDHE MAHĀNAYA PARIVĀRE SVĀHĀ

From the Sherig Parkhang Zungdu.

Translated by Erick Tsiknopoulos (Sherab Zangpo).

Amitayus – The Buddha of Long-Life

Advertisement
%d bloggers like this: