The Mantra for Generating Transcendent Insight 1

The Mantra for Generating Transcendent Insight 1


 

ཧཱུཾ་པི་ཙུ་པི་ཙུ་པྲཛྲྙཱ་བརྡྷ་ནི་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་མེ་དྷ་བརྡྷ་ནི་དྷི་རི་དྷི་རི་བུ་དྷི་བརྡྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། སངྒྷ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དཱ་ན་པ་ཏི་ས་པ་

རི་ཝཱ་ར་སྱ་ཙ་པྲཛྙཱ་ཝཱརྡྷ་ནཱི་ཀུ་རྦནྟུ་སྭཱ་ཧཱ།

HŪNG/ PICHU PICHU PRAJÑĀ BARDHANI JVALA JVALA MEDHA BARDHANI DHIRI DHIRI BUDHI BARDHANI SVĀHĀ/ SANGHA SAPARIVĀRA DĀNAPATI SAPARIVARA SYACHA PRAJÑĀ VĀRDANĪ KURBANTU SVĀHĀ

Translated by Erick Tsiknopoulos (Sherab Zangpo).

¿Qué es la Meditación Trascendental?

Advertisement
%d bloggers like this: