The Homage to the Buddhas Who Hold the Vase of Life

The Homage to the Buddhas Who Hold the Vase of Life


 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚེའི་བུམ་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

CHOM-DEN-DAY DE-ZHIN-SHEG-PA DRA-CHOM-PA YANG-DAG-PAR DZOG-PAY SANG-GYAY TSE’I BUM-PA DZIN-PA NAM LA CHHAG-TSÄL LO

Homage to the Bhagavāns, the Tathāgatas, the Arhats, the Perfectly Complete Buddhas Who Hold the Vase of Life!

Through reciting this, you will be freed from untimely death.

 

Translated by Erick Sherab Zangpo

 

 

Advertisement
%d bloggers like this: