Tara’s Mantra Which Protects from the Eight Fears

Tara’s Mantra Which Protects from the Eight Fears


ཨོཾ་ན་མ་ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་བོ་དྷི་སཏྭཱ་ཡ་མ་ཧཱ་སཏྭཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ནི་ཀཱ་ཡ།

ཏདྱཐཱ། ཨོཾ་ཏཱུ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦྦ་དུ་ཥྟཱན་པྲ་དུ་ཥྟཱན་མ་མ་ཀྲི་ཏེ་ཛམྦྷ་ཡ་སྟམྦྷ་ཡ་མོ་ཧ་ཡ་བནྡྷ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ན་མ་ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀ་བྷ་ཡཱ་ན་རཱ་བོ་དྷི་སཏྭཱ་མ་ཧཱ་སཏྭཱ་ནི་ཨ་དྡྷི་ཥྠ་ན་ཨ་དྡི་ཥྠི་ཏེ་མ་མ་སརྦྦ་ཀརྨྨ་ཨཱ་པ་ར་ན་སྭ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷེ་བི་

ཤུདྡྡེ་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ་ཧཱུཾ་པཊ་སྭ་ཧཱ།

OM NAMA ĀRYA AVILOKITESHVARĀYA BODHISATTVĀYA MAHASATTVĀYA MAHĀKĀRUNIKĀYA/ TADYATHĀ/ OM TĀRE TUTTĀRE SARVA DUSHTĀNA PRADUSHTĀNA MAMA KRITE JAMBHAYA STAMBHAYA MOHAYA BANDHAYA HŪNG HŪNG HŪNG PHAT PHAT PHAT SVĀHĀ/ NAMA ĀRYA AVALOKA BHAYĀNARĀ BODHISATTVĀ MAHĀSATTVĀNI ADHISHTHANA ADHISHTHITE MAMA SARVA KARMA ĀPARANA SVABHĀVA SHUDDHE VISHUDDHE SHODHAYA VISHODHAYA HŪNG PHAT SVĀHĀ

Note: The Eight Fears are the fears of:

 1. drowning,
 2. thieves,
 3. lions,
 4. snakes,
 5. fire,
 6. spirits,
 7. captivity and
 8. elephants;

and their inner counterparts:

 1. doubt,
 2. craving,
 3. avarice,
 4. envy,
 5. wrong views,
 6. hatred,
 7. delusion and
 8. pride

Translated by Erick Sherab Zangpo.

Green Tara in Buddhism,

Advertisement
%d bloggers like this: