Avalokiteshvara’s Dharani

Avalokiteshvara’s Dharani


 

NAMO RATNA TRAYĀYA/ NAMAH ARYA JÑĀNA SĀGARA VAIROCHANA BHYEHA RĀJĀYA/ TATHĀGATAYA/ ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA/ NAMAH SARVA TATHĀGATA BHYEH ARHATE BHYEH SAMYAKSAMBUDDHE BHYEH NĀMA ĀRYA AVALOKITESHVARĀYA/ BODHISATTVAYA/ MAHĀSATTVAYA/ MAHĀKĀRUNIKĀYA/ TADYATHĀ/ OM DHARA DHARA/ DHIRI DHIRI/ DHURU DHURU/ ITTE BITTE CHALE CHALE/ PRACHALE PRACHALE/ KUSUME KUSUMA BARE ILI MILI/ CHITI JVALA MĀPANAYA SVĀHĀ

 

Translated by Erick Tsiknopoulos (Sherab Zangpo).

Avalokiteshvara Bodhisattva │ 觀世音菩薩 (二臂白觀音)

Advertisement
%d bloggers like this: